Constitueixen els fins de l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana:

a) La representació, recolzament i protecció dels seus associats i el desenvolupament dels seus interessos comuns com a empreses privades dedicades a la promoció de concerts, espectacles i events musicals.

b) L’intercanvi de idees i experiències en benefici de l’exercici professional de la promoció de concerts, espectacles i events musicals.

c) Mantindre una solidaritat entre promotors de concerts, espectacles i events musicals respecte als seus valors ètics i professionals.

d) La dignificació de la figura del promotor de concerts, espectacles i events musicals com a agent econòmic y cultural creador de riquesa i llocs de treball.

e) Ser interlocutor davant organitzacions, institucions públiques, empreses o qualsevol persona física o jurídica de qualsevol àmbit, i especialment, en el de la Comunitat Valenciana, respecte a temes que interessen i/o afecten als membres de l’associació en el desenvolupament de les seues activitats.

f) La defensa, promoció i difusió de la música com a forma de manifestació artística i cultural

g) Fomentar la existència, manteniment i creació de locals i espais adequats per a la música en directe i establir amb les organitzacions públiques i privades de qui depenguen, els acords i condicions que siguen propis per al desenvolupament d’aquesta activitat.

NORMES D’ADMISSIÓ DE SOCIS MUSICAPROCV

Podran ser membres de l’Associació els empresaris, persones físiques o jurídiques l’activitat professional del qual siga la de promotor-empresari d’espectacles musicals amb la condició d’acomplir els Estatuts de l’Associació i els requisits d’admissió previstos als mateixos, que presten els seus serveis dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, i que lliure i voluntàriament, tinguen interès en el desenvolupament dels fins de l’Associació respecte dels següents principis:

1) S’entén per promotor-empresari aquells empresaris que realitzen i exploten espectacles musicals als quals les pèrdues o beneficis empresarials estiguen subjectes a la venda de les localitats dels esmentats concerts.

2) Els artistes intèrprets, els mànagers d’artistes amb dedicació exclusiva i les persones físiques o jurídiques gestores de sales i locals de concerts, no seran admesos com a associats.

La persona física o jurídica interessada haurà de presentar una sol·licitud, segons model facilitat per l’òrgan de representació de l’Associació, i aquest resoldrà durant la primera reunió que es celebre.

La incorporació de un nou associat ha d’estar avalada per almenys 2 socis pertanyents a MusicaproCV i haurà de ser aprovat per la seua Junta Directiva i comunicada al sol·licitant.

 

Enviar sol·licitud a info@musicaprocv.com

Descarregar Models de Sol·licitud

Consultar estatuts de la associació